Какво е Node.js?

Какво е Node.js?
Photo by Matthias Heyde / Unsplash

Node.js е среда за изпълнение на JavaScript код извън браузър. Той използва Google V8 Engine, който изпълнява JavaScript кода много бързо. Node.js е проектиран да работи със сървърни приложения, като осигурява същите възможности като традиционните сървърни езици като PHP, Ruby, Python и други.

С Node.js, програмистите могат да пишат сървърни приложения, които са бързи, скалируеми и могат да обработват много заявки едновременно. Node.js разполага с голям брой модули, които могат да бъдат използвани за разработка на сървърни приложения, като например Express.js, Koa.js, Socket.io и други.

Една от ключовите особености на Node.js е неговата асинхронна природа. Това означава, че Node.js може да обработва много заявки едновременно, без да блокира изпълнението на кода. Това е реализирано чрез използване на callback функции, Promise обекти и async/await синтаксиса.

Node.js също така има своя собствена система за модули, която позволява лесно използване на различни функционалности в приложението. Това се постига чрез използване на функцията require(), която позволява зареждането на модули и използването им в кода.

В заключение, Node.js е мощна и популярна технология, която е изключително полезна за създаване на сървърни приложения със скорост и ефективност.

Изпълнение на код с Node.js

Например, ако имате следния код във файла "hello.js":

console.log("Hello, world!");

След изпълнение на командата "node hello.js", ще видите "Hello, world!" изведено на екрана.

Ето пример за създаване на прост HTTP сървър с Node.js:

const http = require('http');

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello, World!\n');
});

server.listen(3000, () => {
  console.log('Server running at http://localhost:3000/');
});

Този код създава сървър, който слуша за HTTP заявки на порт 3000. Когато заявка бъде получена, сървърът отговаря със съобщението "Hello, World!". Можете да тествате сървъра, като отворите браузъра и отидете на адреса http://localhost:3000/. Ще видите съобщението "Hello, World!" на екрана.