Node.js - бързо ръководство

Node.js - бързо ръководство
Photo by Markus Winkler / Unsplash


Създаване на приложение с Node.js

Създаването на приложение в Node.js започва с инициализация на проекта с помощта на npm. Направете следното:

Отворете терминал и изберете директорията, където ще съхранявате проекта.
Изпълнете следната команда, за да инициализирате проекта и да създадете package.json файл:

npm init

Какво е package.json

package.json е JSON файл, който се използва в Node.js проектите, за да се описва информацията за проекта и зависимостите му. Той съдържа метаданни за приложението или библиотеката, включително име, версия, автор, лиценз, скриптове, зависимости и други метаданни, които са важни за проекта.

Един от най-важните елементи в package.json файла са зависимостите. Зависимостите са библиотеки и модули, които са необходими за правилното функциониране на проекта. Те са обикновено разделени на две категории: dependencies и devDependencies. dependencies са библиотеки, които проектът използва в продукция, докато devDependencies са библиотеки, които се използват само за разработка, като например тестови библиотеки.

package.json файлът позволява на разработчиците да опишат зависимостите на проекта, което прави по-лесна инсталацията на тези зависимости на нови машини или при споделяне на проекта с други хора. Също така package.json файла позволява на разработчиците да дефинират и изпълняват различни команди за управление на проекта, като например start, test, build и др.

Примерен package.json:

{
 "name": "my-project",
 "version": "1.0.0",
 "description": "My awesome project",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "start": "node index.js",
  "test": "mocha"
 },
 "author": "John Doe",
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
  "express": "^4.17.1",
  "body-parser": "^1.19.0"
 },
 "devDependencies": {
  "mocha": "^9.2.0",
  "chai": "^4.3.4"
 }
}

Този package.json файл може да се използва за инсталиране на зависимостите на проекта чрез командата npm install, както и за изпълнение на команди като npm start и npm test.


След като package.json е създаден, може да инсталирате нужните модули в проекта с помощта на следната команда:

npm install <module-name>

Стартиране на Node.js приложение

Node.js приложението може да се стартира с помощта на следната команда:

node app.js

В този пример app.js е главният файл на приложението.

Работа с модули в Node.js


Node.js позволява на разработчиците да работят с модули. Модулите могат да бъдат създадени в отделни файлове и да бъдат включени в приложението.

За да включите модул в приложението, използвайте require() функцията. Например, ако имате файл module.js, можете да включите този модул във вашето приложение като използвате следния код:

const module = require('./module.js');

Примерен module.js:

// modul.js
const greeting = name => {
 console.log(`Hello, ${name}!`);
};

const sum = (a, b) => {
 return a + b;
};

module.exports = { greeting, sum };

Можем и да деструктурираме двете функции от примера, при използване на module.js:

// app.js
const { greeting, sum } = require('./modul.js');

greeting('John'); // Hello, John!
console.log(sum(2, 3)); // 5

Работа със стандартните модули на Node.js

Node.js предоставя голям набор от стандартни модули, които могат да бъдат използвани за разработка на сървърни приложения. Ето някои от най-използваните модули:

 • http: Използва се за създаване на HTTP сървъри и изпращане на HTTP заявки.
 • fs: Използва се за работа със файловата система